REKRUTACJA

Proces rekrutacji na studia MBA przebiega w oparciu o trzy etapy. Aby zostać słuchaczem, należy spełnić określone w poszczególnych etapach kryteria przyjęcia na studia.

ETAP PIERWSZY – spełnienie kryteriów formalnych:

1. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu zaawansowanym

Od kandydata na studia wymagane jest pozytywne zaliczenie egzaminu językowego, przeprowadzanego przez uczelnię, bądź przedstawienie jednego z niżej wymienionych certyfikatów, potwierdzających poziom zaawansowania języka angielskiego:

ETS-TOEFL, Kaplan TOEFL, IELTS lub CELSA

Exam

Score 

ETS TOEFL

79 (internet), 550 (paper), 213 (computer)

Kaplan's TOEFL

Kaplan's Advanced Level

IELTS

6.5 or higher

CELSA

70

2. Dyplom ukończenia studiów na poziomie minimum studiów I stopnia

3. Udokumentowane  przygotowanie* w zakresie:

a. rachunkowości finansowej

b. mikroekonomii

c. wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych

*Certyfikaty , zaświadczenia, dyplomy, świadectwa lub dokumenty równoważne  potwierdzające ukończenie odpowiednich kursów, szkoleń, studiów, studiów podyplomowych lub suplementy do dyplomów  potwierdzające  uzyskanie zaliczeń  z ww. przedmiotów lub przedmiotów pokrewnych bądź  pozytywne zaliczenie egzaminów przeprowadzonych przez uczelnię.

ETAP DRUGI – zebranie kompletu wymaganych dokumentów:

1. kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony

2. dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem w języku angielskim

3. życiorys (CV) zawierający szczegółowe dane dotyczące osoby aplikującej o przyjęcie na studia

4. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego

5. list motywacyjny

6. 4 zdjęcia legitymacyjne (3.5 x 4.5)

7. dowód uiszczenia pierwszej części opłaty za studia

8. fotokopia dowodu osobistego
 
Pierwsza wpłata powinna być zrealizowana w okresie do dwóch tygodni od złożenia dokumentów aplikacyjnych.
 
ETAP TRZECI – dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do siedziby uczelni.
 

Decyzja o przyjęciu na studia podejmowana jest w oparciu o zatwierdzenie spełnienia wymogów stawianych kandydatowi w oparciu o przedstawioną dokumentację oraz list motywacyjny.

PŁATNOŚCI 

Numer konta bankowego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii:
...

 

 

I rata

II rata

III rata

IV rata

5 rata

Płatna

Do końca  rekrutacji

Na 7 dni przed rozpoczęciem  
II sem.

Na 7 dni przed rozpoczęciem  
III sem.

Na 7 dni przed rozpoczęciem  
IV sem.

Na 7 dni przed rozpoczęciem  
V sem.

Kwota

2 600 USD

1 850 USD

1 850 USD

1 850 USD

1 850 USD

 *Dodatkowa opłata za dostęp do biblioteki online i dodatkowe materiały online w wysokości 75 USD za semestr. Płatność regulowania wraz z wpłatą czesnego.