PROGRAM

Studia MBA w Turystyce zostały opracowane tak, by dostarczać wiedzy ułatwiającej podejmowanie najpoważniejszych wyzwań, z którymi muszą mierzyć się managerowie wyższego szczebla.


Na program studiów składają się m.in.:  

 

 

MODELOWANIE STRATEGII SPRZEDAŻY 

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży usług, obsługi klienta oraz psychologicznych aspektów tego procesu, a także interpretacji wybranych zachowań konsumentów w obszarze rynku turystycznego. W trakcie zajęć omówione zostaną poszczególne etapy procesu sprzedaży – przedtransakcyjny, transakcyjny i potransakcyjny, a także poszczególne techniki oddziaływania na klienta i kształtowania jego pozytywnych postaw. Wraz z ekspertami słuchacze dokonają identyfikacji etapów procesu sprzedażowego i typowych zachowań klientów w trakcie procesu świadczenia usług turystycznych (w hotelu, biurze turystycznym, agencji towarzystwa lotniczego). Uczestnicy zajęć będą również samodzielnie dokonywać merytorycznej oceny procesu sprzedaży oraz jego modelowania, dostosowując strategię sprzedaży do specyficznych warunków rynkowych.


PROJEKTOWANIE MARKI

Współczesny marketing opiera się w głównej mierze na budowie marki i jej rozpoznawalności. Branding stanowi punkt wyjścia do opracowania skutecznych strategii rozwoju oraz strategii komunikacji marketingowej, zgodnie z zasadami współczesnego Marketingu 3.0. Celem przedmiotu jest dostarczenie możliwie jak najszerszej wiedzy z zakresu brandingu różnych typów przedsiębiorstw turystycznych (kraju, miasta, regionu), jak również wiedzy pozwalającej na ustalenie wartości marki (brand equity). W ramach przedmiotu słuchacze będą dokonywali analizy własnego produktu z punktu widzenia potrzeb, oczekiwań i korzyści klienta oraz modyfikacji założeń w celu zwiększania zysków marki.


TRENDY W TURYSTYCE

Współczesny człowiek stał się nie konsumentem, lecz prosumentem wpływającym na proces produkcji dóbr i usług oraz ich funkcjonalność, a także kanały sprzedaży, a gospodarka współdzielenia (sharing economy) ulega znacznemu rozwojowi. Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy z czterech obszarów: tendencje w konsumpcji i stylu życia społeczeństw (domocentryzm, prywatyzacja konsumpcji, sensualizm, etnocentryzm, ekologizacja konsumpcji, konsumpcja doznań, zmiana ról…), trendy w popycie turystycznym, ewolucje w formowaniu produktu turystycznego różnego typu, organizacji przemysłu turystycznego z kanałami dystrybucji. Poznanie tych zjawisk jest podstawą prawidłowego diagnozowania procesów występujących w gospodarce turystycznej, co przekłada się na efektywne budowanie strategii rozwoju zrównoważonego.


PROMOCJA TURYSTYKI

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat narzędzi wykorzystywanych w procesie promocji i komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa turystycznego, uzależniając ich wybór od rodzaju biznesu oraz miejsca docelowego jego funkcjonowania (kraj, miasto, region). Słuchacz posiądzie umiejętność prawidłowego stosowania poszczególnych mierników i wskaźników efektywności, jak również wiedzę z zakresu technik komunikacji marketingowej w sieci internetowej, metodologii badań „post-buy” oraz budowy systemu identyfikacji wizualnej. W ramach kursu przekazana zostanie wiedza poszerzająca umiejętności budowania kompozycji promotion-mix w zależności od rodzaju produktu turystycznego. Przedmiot będzie realizowany z wykorzystaniem licznych prezentacji pozytywnych i negatywnych studiów przypadków (case study). Poruszona zostanie także kwestia analizy systemów zarządzania promocją na szczeblu krajowym (Narodowa Organizacja Turystyczna) i regionalnym – organizacja, finansowanie, partnerstwo


ZARZĄDZANIE ATRAKCJAMI TURYSTYCZNYMI 

Słuchacze w trakcie zajęć będą mogli zdobyć i usystematyzować wiedzę na temat efektywnych metod zarządzania atrakcjami turystycznymi, uzależniając dobór metod od ich różnorodnej klasyfikacji (w tym w obszarze „dark tourism” - zwanej też turystyką śmierci). Poznają główne narzędzia zarządzania atrakcjami turystycznymi  i ich praktyczne wykorzystanie. Kolejnym celem zajęć jest identyfikacja narzędzi nowoczesnego zarządzania atrakcjami turystycznymi, jak również zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie benchmarkingu oraz yield managmentu. W ramach przedmiotu uczestnicy programu będą tworzyli strategię na poszczególnych etapach zarządzania atrakcją turystyczną oraz dokonywali merytorycznej oceny procesu zarządzania atrakcjami turystycznymi w różnych obszarach (m.in. turystyki poznawczej, wypoczynkowej, religijnej, agroturystyki oraz mrocznej turystyki).


ROZWIJANIE KARIERY 

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i rozwoju indywidualnej kariery zawodowej. Przekazana zostanie wiedza z obszarów: rynku pracy w Polsce, Europie i na świecie, zasad przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, procesu rekrutacji (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, typy i przebieg, najczęściej zadawane pytania, rodzaje testów kwalifikacyjnych, działalność Assessment Center). Wyszczególnione i omówione zostaną sektory rynku pracy: firma międzynarodowa, firmy polskie i z kapitałem zagranicznym, własna firma, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, instytucje naukowe, szkolnictwo. Podczas zajęć poruszone zostaną także kwestie dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu. Stosowane metody dydaktyczne to: studium przypadku, pogadanka, prelekcja, „burza mózgów”, metoda przewodniego tekstu, metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna.

 

E-TURYSTYKA 

Technologie informacyjne i komunikacyjne są istotnym i nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Korzystamy z nich nieustannie, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, często za pomocą jednego urządzenia. Oznacza to, że wskazanie sztywnych podziałów funkcjonalnych oraz percepcji zjawisk staje się bardzo trudne, niemal niemożliwe. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy jak sprawnie i efektywnie wykorzystywać narzędzia, które te technologie oferują. Studenci będą analizować jak posługiwać się nimi w promocji, sprzedaży i budowaniu relacji z klientem. Ważnym elementem programu jest zaszczepienie podejścia procesowego, gdzie działania są celowe, realizowane planowo, oceniane, a wnioski wykorzystywane na potrzeby rozwoju. Ponadto sfera technologii informacyjnych stanowi niemalże ekosystem, dlatego budowana będzie, wśród studentów, świadomość i umiejętność wykorzystywania powiązań narzędziowych, jako źródła wiedzy i danych.


EKO BIZNES, EKO BALANS, EKO HOTEL 

Słuchacze poznają zasady organizacji i funkcjonowania ekobiznesu. Zaprezentowany zostanie przegląd nowoczesnych technologii i innowacji ekologicznych stosowanych w obiektach hotelarskich (ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju). Podczas zajęć uczestnicy będą samodzielnie opracowywać budżet zrównoważony i operować nim oraz opracowywać programy rozwoju, wdrażania i oceny rozwiązań proekologicznych w obiektach hotelarskich. Istotnym elementem kursu będzie analiza przykładów dobrych praktyk ekoinwestycji, ocena i analiza standardów ekologicznych hoteli, jak również omówienie systemów certyfikacji ekologicznej.


EKOSYSTEMY TURYSTYCZNE 

Celem programu jest wyjaśnienie podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i sozologii, ze zwróceniem uwagi na ich związki z turystyką. Współczesny chaos pojęciowy sprawia, że utrwalane jest błędne podejście do ekologii jako filozofii, stylu życia czy też sposobu produkcji. Skutkuje to często deprecjonowaniem wszelkich doniesień, wykorzystujących pojęcia ekologiczne (takie jak ekosystem, biocenoza czy siedlisko), jak również niezrozumieniem idei ochrony przyrody. Zadaniem realizowanego przedmiotu będzie ukazanie praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy ekologicznej i biologicznej do planowania turystyki i zarządzania ruchem turystycznym.

 
FINANSOWANIE TURYSTYKI W ADMINISTRACJI LOKALNEJ 
 
Celem kursu jest zaprezentowanie struktury i mechanizmów finansowania działań rozwojowych w obszarze turystyki, zarówno ze źródeł publicznych na poziomie administracji lokalnej, regionalnej, jak i centralnej. Dokonana zostanie identyfikacja pozakrajowych środków i źródeł finansowania podmiotów z obszaru turystyki i branż pokrewnych. Słuchacze poznają zasady i procedury aplikowania oraz rozliczania otrzymanego wsparcia, jak również zapoznają się z narzędziami prawno-finansowymi wsparcia podmiotowego (osób) i przedmiotowego (inwestycji i produktu) w gospodarce turystycznej.
 
 
ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI 
 
W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z poszczególnymi zadaniami na każdym z etapów zarządzania projektem inwestycyjnym, w szczególności ze specyfiką inwestycji w branży turystycznej i hotelarskiej. Poznają między innymi takie narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym, jak: mind-mapping, drzewo celów i problemów, analiza otoczenia rynkowego dla inwestycji (studium przypadku na przykładzie m.in.: inwestycji turystycznych, parków rozrywki, hoteli, ośrodków rekreacyjnych, kompleksów turystycznych i sportowych). Ponadto przedstawiony zostanie mechanizm zarządzania czasem w projekcie inwestycyjnym (zarządzanie czasem własnym, zależności międzyzadaniowe, tworzenie harmonogramu i jego kontrola). Istotnym elementem zajęć będzie tworzenie budżetów inwestycyjnych i sprawozdawczości finansowej, kształcenie w zakresie zarządzania inwestycją w branży turystycznej i rekreacyjnej oraz opracowanie projektu inwestycyjnego. 
 
 
STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Kurs łączy podstawy marketingu, koncentrując się na formule 4P marketingu mix: produkcie, cenie, miejscu (dystrybucji) i promocji z podstawowymi środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi zasadami zrównoważonego rozwoju (potrójna linia przewodnia - TBL). Świadomość konsumentów w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju znacznie się rozwinęła, ewoluując od niewielkiego ruchu społecznego do głównego nurtu. Strategia marketingowa odgrywa ważną rolę w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na te kwestie. Słuchacze badać będą współczesne trendy zrównoważonego rozwoju, które mają wpływ na zastosowania marketingu, jak również nauczą się opracowywać strategiczne i praktyczne zalecenia dotyczące działań marketingowych.


ANALIZA FINANSOWA  

Kurs koncentruje się na praktycznym zastosowaniu analizy sprawozdań finansowych oraz wykorzystaniu informacji finansowych. Słuchacze zapoznają się z definicjami i pojęciami z zakresu finansowości, ze strukturą rachunkowości finansowej, standardowymi sprawozdaniami finansowymi, jak również z podstawowymi narzędziami interpretacji informacji finansowej. Docelowo studenci rozwiną umiejętności odczytania i zinterpretowania sytuacji finansowej instytucji oraz wykorzystania sprawozdań finansowych, swojej wiedzy o danej branży i informacji o rynkach w celu podjęcia świadomych decyzji biznesowych.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Kurs obejmuje szeroki zakres działań podejmowanych przez organizacje (zarówno sektora biznesowego, jak i non-profit) w celu zdobycia, utrzymania i wykorzystania siły roboczej. Aby lepiej zrozumieć złożoność zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, słuchacze przeanalizują, z perspektywy dyrektora generalnego, szereg kluczowych „dźwigni” zasobów ludzkich, czyli procesów przyczyniających się do wytworzenia skutecznego systemu pracy, takich jak: inwestowanie w ludzi (szkolenia i rozwój), pomiar wyników i motywacja (wynagrodzenia) czy dobór potencjalnych pracowników (rekrutacja i selekcja kandydatów).


FINANSE DLA LIDERÓW ŚWIADOMYCH SPOŁECZNIE

Kurs skupia się na zrównoważonym rozwoju biznesu poprzez analizę potrójnej linii przewodniej (TBL). Słuchacze poznają, jak TBL zmienia organizację; z firmy nastawionej przede wszystkim na zyski - na firmę generującą zyski w taki sposób, aby przyczynić się do polepszenia sytuacji ludzi i środowiska. Studenci zapoznają się z takimi tematami, jak: B Corporation, mikro-finansowanie, przedsiębiorczość społeczna, społeczna stopa zwrotu z inwestycji, analiza kosztów i korzyści społecznych oraz Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza (GRI).


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM  
    
Kurs koncentruje się na podstawowych praktykach tworzenia kapitału ludzkiego i zarządzania nim, odpowiada również na pytanie, jak te praktyki wpływają na wydajność przedsiębiorstwa. Liderzy organizacji muszą skutecznie rywalizować o talenty oraz budować i dobrze wykorzystywać utalentowane zasoby ludzkie. Słuchacze zapoznają się z historycznym znaczeniem terminu „zarządzanie kapitałem ludzkim” oraz z kontrowersjami wokół definicji siły roboczej jako „kapitału ludzkiego”. Kurs definiuje również rolę liderów we wdrażaniu i wykorzystaniu procesów pozyskiwania kapitału ludzkiego nastawionych na zdobywanie utalentowanych pracowników, w kształceniu i rozwoju pracowników oraz zarządzaniu wydajnością. Studenci zanalizują, jak te procesy wpływają na sukces organizacji i zaangażowanie pracowników.


KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I CIĄGŁE DOSKONALENIE

Celem kursu jest zachęcenie słuchaczy do kreatywnego myślenia na temat powodów, dla jakich organizacje za swój priorytet uznają ciągłe podnoszenie jakości. Słuchacze zapoznają się z ewolucją, jaka na przestrzeni lat zaszła w dziedzinie poprawy jakości oraz przeanalizują współczesne siły napędzające wysoką jakość wyników przedsiębiorstwa i jego odpowiedzialność. Studenci poznają narzędzia i metody stosowane w organizacjach dla analizy, podejmowania decyzji i pomiaru wyników. Kurs obejmuje takie tematy jak: ciągłe doskonalenie, kompleksowe zarządzanie jakością, zasady zarządzania szczupłego, podstawowe narzędzia stosowane dla poprawy jakości oraz strategie wdrażania metod poprawy jakości.


RELACJE Z KLIENTEM
 
Kurs skupia się na zasadach i dobrych praktykach w dziedzinie zarządzania relacjami z klientem. Słuchacze uczą się, jak dokonać ilościowej oceny relacji z klientem oraz jak wykorzystać narzędzia i systemy zarządzania oparte na relacjach z klientem.  Omawiane tematy obejmują: profilowanie klienta, segmentację rynku, obsługę klienta, retencję, analizę oraz kreowanie wartości.


OPERACJE I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM WARTOŚCI

Na dzisiejszych rynkach światowych, aby zaspokoić potrzeby klientów, niezwykle ważne jest, żeby towary i usługi były produkowane i dostarczane sprawnie i na czas.  Aby osiągnąć ten cel, wszystkie działania w ramach łańcucha dostaw powinny być ze sobą zintegrowane – od producentów, poprzez dostawców, po klientów. Niniejszy kurs ma na celu przedstawienie i przedyskutowanie pojęć, zagadnień i problemów istotnych dla działalności operacyjnej organizacji. Słuchacze przeanalizują rolę zarządzania łańcuchem dostaw i działaniami rynkowymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha wartości, jak również zapoznają się z narzędziami i metodami stosowanymi przy wspomaganiu decyzji menedżerskich związanych z działalnością operacyjną.


BUDOWANIE ZESPOŁÓW WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI

Kurs analizuje składowe procesu budowania zespołów wysokiej skuteczności, czynniki wpływające na efektywność zespołu oraz strategie identyfikowania problemów związanych z wydajnością zespołu. Słuchacze zaznajomią się z teoriami i procesami zachowań grupowych i zachowań zespołu (dostarczającymi informacji, jak efektywnie tworzyć i prowadzić różnorodne zespoły), strategiami opracowania i wdrażania działań na rzecz rozwoju pracowników, które mają wpływ na wydajność organizacji oraz ze schematem wprowadzania zmian wpływających na zarządzanie wydajnością.


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Kurs obejmuje istotne dla efektywnego zarządzania projektami pojęcia, zagadnienia i sposoby podejścia do problemów. Tematy zawarte w kursie to m.in.: wybór projektu, planowanie projektu, negocjacje, budżetowanie, opracowanie harmonogramu, przydział zasobów, kontrola projektu, audyt projektu, zakończenie projektu. Tematy są omawiane z perspektywy menedżera.


PLANOWANIE STRATEGICZNE

Kurs wprowadza pojęcie i zaznajamia słuchaczy z procesem strategicznego planowania. Studenci przeanalizują elementy procesu tworzenia planu strategicznego, skupiając się na ewolucyjnym procesie analizy, planowania i działania. Nauczą się, jak stosować techniki planowania strategicznego w wybranej organizacji, poprzez określenie priorytetów organizacyjnych, koniecznych, aby organizacja mogła nadal działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i pozostać konkurencyjna. Nauczą się również opracowywać proces planowania w celu osiągnięcia tych priorytetów.


WPROWADZENIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  

Kurs stanowi wprowadzenie do historii, teorii, zasad i praktyk zrównoważonego rozwoju. Interdyscyplinarne spojrzenie na omawianą tematykę pozwoli studentom zapoznać się ze złożonymi relacjami pomiędzy systemami społecznymi, ekologicznym zdrowiem publicznym a dobrostanem ekonomicznym. Motywy pluralizmu i myślenia systemowego stanowić będą ramy dla stworzenia prywatnej definicji zrównoważonego rozwoju i przeanalizowania swojego wpływu na tworzenie zrównoważonych praktyk.


PROJEKT MBA – PRACA DYPLOMOWA  
 
Praca końcowa powinna stanowić rozwiązanie zidentyfikowanego problemu, z wykorzystaniem wiadomości i umiejętności zdobytych podczas studiów MBA.